Belső vizsga

I.1. Általános információk erről a vizsgatípusról

Iskolánkban minden évfolyamon belső vizsgákat szervezünk, amelyeknek letétele szükséges az adott évfolyam sikeres zárásához. A belső vizsgák eredményét a bizonyítványba, az e-naplóba és a törzslapba is bejegyezzük.

A belső vizsga célja

  • a tanulási folyamat hatékonyságának fejlesztése
  • a rendszerezési képesség fejlesztése
  • a vizsgára tanulás technikájának megismerése
  • a vizsgahelyzet megismerése
  • a szóbeli kifejezésmód fejlesztése
  • felkészülés az érettségire

9. évfolyam

A 9. évfolyam tanterve alapján a tanulók számára kötelező kettő tantárgyból vizsgázni. Minden tanuló számára kötelező:

 • Első idegen nyelv: a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll
 • Matematika: a vizsga írásbeli részből áll

A vizsgán szerzett jegyet négyszeres szorzóval kell beírni az elektronikus naplóba, de az itt kapott érdemjegy egy jeggyel, indokolt esetben két jeggyel is módosíthatja az év végi osztályzatot a szaktanár elbírálása alapján.

10. évfolyam

A 10. évfolyam végén matematika, történelem, irodalom és német tantárgyakból (a német vizsga csak a német tagozaton tanulókra vonatkozik) kisérettségit tartunk. Ennek letétele minden tanuló számára kötelező.

 • Matematika: a vizsga írásbeli részből áll
 • Történelem: a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll
 • Irodalom: a vizsga szóbeli részből áll
 • Német nyelv: csak a német tagozaton tanuló diákokra vonatkozik, a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll

A vizsgán szerzett jegyet négyszeres szorzóval kell beírni az elektronikus naplóba,

de az itt kapott érdemjegy egy jeggyel, indokolt esetben két jeggyel is módosíthatja az év végi osztályzatot a szaktanár elbírálása alapján.

11. évfolyam

A 11. évfolyamon a tanulók 2 tantárgyból vizsgáznak.

Kivételt képeznek:

– a 11. évfolyam német tagozatán tanuló diákok, nekik csak német nyelvből kell egy komplex, írásbeli és szóbeli részből álló német nyelvi vizsgát kell tenni

– a 11. évfolyam ifjúsági tagozatán tanuló diákok, nekik csak angol nyelvből kell egy írásbeli és szóbeli részből álló angol nyelvi vizsgát kell tenni

 • Idegen nyelv: az évfolyam minden tanulójának kötelező, a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. (a német tagozaton tanulóknak csak német nyelvből kell vizsgázniuk)
 • Média: a média tagozatos tanulóknak kötelező, a vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll
 • Színháztörténet: a dráma tagozatos tanulóknak kötelező, a vizsga szóbeli részből áll
 • Testnevelés: a sport tagozatos tanulóknak kötelező, a vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll
 • Német nyelv: a német tagozaton tanulóknak kötelező, a vizsga írásbeli és szóbeli részből ál
 • Angol nyelv: az ifjúsági tagozaton tanulóknak kötelező, a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll

A vizsgán szerzett jegyet négyszeres szorzóval kell beírni az elektronikus naplóba, de az itt kapott érdemjegy egy jeggyel, indokolt esetben két jeggyel is módosíthatja az év végi osztályzatot a szaktanár elbírálása alapján.

12. évfolyam

A 12. évfolyam tanterve alapján minden tanulónak kötelező kettő tantárgyból vizsgázni.

 • Matematika: a vizsga írásbeli részből áll
 • Idegen nyelv: a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll

A vizsgán szerzett jegyet négyszeres szorzóval kell beírni az elektronikus naplóba, de az itt kapott érdemjegy egy jeggyel, indokolt esetben két jeggyel is módosíthatja az év végi osztályzatot a szaktanár elbírálása alapján.

II.1. Írásbeli vizsgarész

A vizsgázónak az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatantárgyanként 45 perc. A vizsgák között a vizsgázó kérésére tíz perc pihenőidőt kell biztosítani.

II.2.  SNI-s, BTM-es tanulókra vonatkozó rendelkezés az írásbeli vizsgákon

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázók az írásbeli vizsgákon a következő kedvezményekben részesülhetnek:

 • az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt kérelem esetén legfeljebb harminc perccel megnöveljük,
 • lehetővé tesszük, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használják,
 • kérelem esetén lehetőséget kapnak arra, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyenek.

A kérelem benyújtása – az érvényes szakértői véleménnyel együtt – a vizsga előtt legalább egy héttel az intézményvezetőnek címezve történjék meg elektronikus úton, a titkar@big.sulinet.hu e-mail címre.

III.1. Szóbeli vizsgarész

A vizsgabizottságok min. 3 bizottsági taggal működnek intézményünkben, kijelölésük az igazgató hatásköre.

A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén.

A vizsga menetéről

Minden vizsgázónak legalább 30 perc gondolkodási időt biztosítunk a felkészülésre (ez alól az idegen nyelvi vizsgák kivételt képeznek). A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.

Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés ideje 15 percnél nem lehet több. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel abban az esetben, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésre álló idő letelt vagy ha teljesen helytelen úton indult el.

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, a bizottság egy alkalommal póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére. A póttétel húzása esetén is 30 perc gondolkodási időt kell biztosítani.

Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzása előtt kérésére legalább 15 perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.

III.2.  SNI-s, BTM-es tanulókra vonatkozó rendelkezés a szóbeli vizsgákon

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottsági véleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján

 • a 30 perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni
 • a szóbeli vizsgát írásban teheti le

Ennek feltétele az, hogy az igazgatónak egy kérelmet kell beadni a kért kedvezmény alátámasztására. A kérelem benyújtása – az érvényes szakértői véleménnyel együtt- a vizsga előtt legalább egy héttel az intézményvezetőnek címezve történjék meg elektronikus úton a titkar@big.sulinet.hu e-mail címre.  

 

Ha a vizsgázónak igazgatói határozat alapján engedélyeztük, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.

IV.1. A vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése

Az osztályzatokat az alábbi skála alapján alakítjuk ki:

0   – 29 % = 1

30 – 49 % = 2

50 – 69 % = 3

70 – 84 % = 4

85 – 100 %=5

IV.2. Ettől eltérő tantárgyak minősítése

Matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak esetén: ha az írásbeli vizsga eredménye 12 % és 29% közötti, szóbeli vizsgát is kell tenni

Élő idegen nyelvből (angol, német, orosz) a vizsgák osztályzatai az alábbiak szerint alakulnak:

   0% – 39% = 1

40% – 59%  = 2

60% – 74%  = 3

75% – 89%  = 4

90%-100%  = 5

 

IV.3. Tantárgyankénti vizsgák típusai:

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati
magyar nyelv x x
irodalom x x
matematika x
történelem x
idegen nyelv x x
földrajz x
biológia x
kémia x
fizika x
informatika x
testnevelés x x
tanulásmódszertan x
etika x
ének x
mozgókép és médiaismeret x x
rajz x
fotó x x
videó x x
tánc x
drámajáték x
színháztörténet x
beszédtechnika x
sporttörténet x
sportegészségtan x
sportági ismeretek x
sportetika x
testnevelés elmélet x
sportpszichológia x
sport és szervezetei x
edzéselmélet x
életvitel x