Javítóvizsga

(Kivonat a Házirendből és a Pedagógiai programból)

Javítóvizsgát tehet az iskolánk tanulója, ha

  • a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
  • az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról – legfeljebb 3 tantárgyból – neki felróható okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

A vizsgabizottságok min. 3 bizottsági taggal működnek intézményünkben, kijelölésük az igazgató hatásköre.

A javítóvizsgák időpontja

Iskolánkban a javítóvizsgák időpontjai aug. 15-től aug. 31-éig terjedő időszakban vannak. A javítóvizsga időpontokat az intézmény honlapján az intézményvezető minden tanév június 30-ig közzéteszi.

A javítóvizsga tartalma

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola pedagógiai programjában rögzített követelményrendszerével. Az osztályozó és a javítóvizsgán az adott tanév helyi tantervben előírt tananyaga kérhető számon. Ez az iskola helyi tantervében megtalálható. Az egyes tantárgyakból a vizsga összetevőinek – a témaköröknek – súlyozását az érintett munkaközösségek határozzák meg.

Az osztályozóvizsga tantárgyi követelményei és tanulási segédanyagok az E-learning menüpontban is megtalálhatóak tantárgyakra lebontva.

Tantárgyankénti osztályozó/javító/különbözeti/pótló vizsgák

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati
magyar nyelv x x  
irodalom x x  
matematika x  x*  
történelem   x  
idegen nyelv x x  
földrajz x  x*  
biológia x  x*  
kémia x  x*  
fizika x  x*  
informatika    x* x
testnevelés     x
tanulásmódszertan x    
etika x    
ének     x
mozgóképkultúra és médiaismeret x    
rajz és vizuális kultúra x    
fotó     x
videó     x
dráma és tánc     x
színháztörténet   x  
beszédtechnika     x
sporttörténet x    
sportegészségtan x    
sportági ismeretek x    
sportetika x    
testnevelés elmélet x    
sportpszichológia x    
sport és szervezetei x    
edzéselmélet x    
életvitel x
társadalomismeret x

*További információk az Intézmény vizsgarendszeréről a Pedagógiai programban olvashatóak.