Különbözeti vizsga

(Kivonat a Házirendből és a Pedagógiai programból)

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét.

  • Iskolánk bármely évfolyamába belépő tanulók esetén, ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves óraszámainak összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő összeg, a belépő tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie.
  • Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is.

A különbözeti vizsga időpontjai, a tantárgyai, tartalma tekintetében az Intézmény vezetőjének mindig határozatot kell hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

A különbözeti vizsgák időpontja

  • az első félév zárása előtti utolsó három tanítási hét,
  • augusztus utolsó két hete
  • egyéni megítélés alapján az igazgató határozata szerint.

Tantárgyankénti osztályozó/javító/különbözeti/pótló vizsgák

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati
magyar nyelv x x  
irodalom x x  
matematika x  x*  
történelem   x  
idegen nyelv x x  
földrajz x  x*  
biológia x  x*  
kémia x  x*  
fizika x  x*  
informatika    x* x
testnevelés     x
tanulásmódszertan x    
etika x    
ének     x
mozgóképkultúra és médiaismeret x    
rajz és vizuális kultúra x    
fotó     x
videó     x
dráma és tánc     x
színháztörténet   x  
beszédtechnika     x
sporttörténet x    
sportegészségtan x    
sportági ismeretek x    
sportetika x    
testnevelés elmélet x    
sportpszichológia x    
sport és szervezetei x    
edzéselmélet x    
életvitel x
társadalomismeret x

*További információk az Intézmény vizsgarendszeréről a Pedagógiai programban olvashatóak.

A vizsga tantárgyi követelményei és tanulási segédanyagok az E-learning menüpontban is megtalálhatóak tantárgyakra lebontva.