Osztályozóvizsga

(Kivonat a Házirendből és a Pedagógiai programból)

Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

  • a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet
  • a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát
  • igazgatói határozat alapján felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
  • igazgatói határozat alapján engedélyezték neki, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
  • a tanuló olyan tantárgyból akar előrehozott érettségi vizsgát tenni, amelyből még nem teljesítette a tantervi követelményeket
  • valaki átvétellel tanulói jogviszonyt létesít, és eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott
  • a felnőttoktatás esti tagozatán a tanulók félévkor és tanév végén az ütemtervben meghatározott időben osztályozó vizsgáznak

Egy osztályozóvizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.

Az osztályozóvizsgák időpontja

  • az első félév zárása előtti utolsó három tanítási hét a nappali tagozaton, utolsó négy tanítási hét az esti tagozaton
  • a tanítási év zárása előtti utolsó három tanítási hét a nappali tagozaton, utolsó négy tanítási hét az esti tagozaton
  • (előrehozott) írásbeli érettségi vizsgák előtt: április első két hete

A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő a vizsga előtt 30 nappal postai úton értesítést kap az iskola tanügyigazgatási igazgatóhelyettestől, illetve az osztályfőnököktől.

Osztályozóvizsgára történő jelentkezés módja

Ha a vizsgát a tanuló és / törvényes képviselő kéri, a vizsgákra írásban kell jelentkezni, legkésőbb a vizsgát megelőző 30. napig.

Az osztályozóvizsga követelményei

A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a honlapról és a szaktanároktól tájékozódhat.

A vizsgázó köteles a vizsgára pontosan megjelenni, az alkalomhoz illő öltözékben.

Az osztályozóvizsga tartalma

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola pedagógiai programjában rögzített követelményrendszerével.

Az osztályozóvizsga tantárgyi követelményei és tanulási segédanyagok az E-learning menüpontban is megtalálhatóak tantárgyakra lebontva.

Tantárgyankénti osztályozó/javító/különbözeti/pótló vizsgák

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati
magyar nyelv x x  
irodalom x x  
matematika x  x*  
történelem   x  
idegen nyelv x x  
földrajz x  x*  
biológia x  x*  
kémia x  x*  
fizika x  x*  
informatika    x* x
testnevelés     x
tanulásmódszertan x    
etika x    
ének     x
mozgóképkultúra és médiaismeret x    
rajz és vizuális kultúra x    
fotó     x
videó     x
dráma és tánc     x
színháztörténet   x  
beszédtechnika     x
sporttörténet x    
sportegészségtan x    
sportági ismeretek x    
sportetika x    
testnevelés elmélet x    
sportpszichológia x    
sport és szervezetei x    
edzéselmélet x    
életvitel x
társadalomismeret x

 

Nappali tagozat osztályozóvizsgák formái évfolyamonként

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
9. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, sporttörténet, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, matematika, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelvek, tanulásmódszertan

szóbeli: irodalom, magyar nyelv, színháztörténet, történelem, sporttörténet, idegen nyelvek

szóbeli %-hoz kötötten: matematika, fizika, kémia, földrajz, informatika,

gyakorlati: beszédtechnika, dráma és tánc, ének-zene, fotó és videó*(média tagozat) testnevelés, informatika

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
10. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, sportági ismeretek, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia,  idegen nyelvek

szóbeli: irodalom, magyar nyelv, színháztörténet, történelem, idegen nyelvek

szóbeli %-hoz kötötten: matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika

gyakorlati: beszédtechnika, dráma és tánc, ének-zene, fotó és videó*(média tagozat) testnevelés, informatika

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
11. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret*(média tagozat), vizuális kultúra (média tagozat), testnevelés-elmélet, sportetika, sportegészségtan, matematika, fizika, biológia, idegen nyelvek

szóbeli: irodalom, magyar nyelv, színháztörténet, történelem, idegen nyelvek

szóbeli %-hoz kötötten: matematika, fizika, biológia,

gyakorlati: beszédtechnika, dráma és tánc, ének-zene, testnevelés

Évf. Félévi és év végi osztályozóvizsga
12. írásbeli: irodalom, magyar nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, életvitel, sportpszichológia, edzéselmélet, sport és szervezetei, matematika, biológia, idegen nyelvek

szóbeli: irodalom, magyar nyelv, színháztörténet, történelem, matematika, biológia, fizika, idegen nyelvek

szóbeli %-hoz kötötten: matematika, biológia, fizika,

gyakorlati: beszédtechnika, dráma és tánc, testnevelés, fotó és videó*(média tagozat)

*További információk az Intézmény vizsgarendszeréről a Pedagógiai programban olvashatóak.

Nappali tagozat osztályozóvizsgái – 2019. január 17-23.
A felnőttoktatási tagozat gimnázium osztályozóvizsga beosztása – 2019. január 7-17.
A felnőttoktatási tagozat általános iskolai különbözeti vizsga – osztályozóvizsga beosztása – 2019. január 9-16.
A felnőttoktatási tagozat 7.E és 8.E osztályozóvizsgái – 2018. január 7-10.
A felnőttoktatási tagozat E.5-6 és engedéllyel rendelkezők osztályozóvizsga beosztása (Kormányhivatal jelenlétében) – 2018. január 21-23.